Giá Nhôm Thế Giới hôm nay  1,729.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang giảm 4.50 USD / mt, tương đương 0.26% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 13/02/2020 | 11:01

Thời gian thể hiện trong: 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

  Giá nhôm thế giới

So sánh giá năm nay với: 1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước